Zeichnungen 1991-1998
Doris Titze

Ölpastell/Papier 1991-1995

o.T.(Arbos) Ölpastell/Papier 150x104cm 1991
o.T. Ölpastell/Papier 150x104cm 1994
o.T. Ölpastell/Papier 150x104cm 1994
o.T. Ölpastell/Papier 150x104cm 1994
o.T. Ölpastell/Papier 150x104cm 1995
o.T. Ölpastell/Papier 150x104cm 1993
o.T. Ölpastell/Papier 150x104cm 1995
o.T. Ölpastell/Papier 150x104cm 1995
o.T. Ölpastell/Papier je 29,5x21cm 1992
o.T. Ölpastell/Papier je 29,5x21cm 1991-1993
Foto Ivan Baschang
je o.T. Ölpastell/Papier 150x104cm 1991/1992
Foto David Brandt
ja o.T. Ölpastell/Papier 150x104cm 1991/1992
Foto David Brandt

Bleistift/Papier 1991-1998

o.T. Bleistift/Papier 70x50cm 1994
o.T. Bleistift/Papier 70x50cm 1994
o.T. Bleistift/Papier 70x50cm 1994
o.T. Bleistift/Papier 70x50cm 1994
o.T. Bleistift/Papier 70x50cm 1998
o.T. Bleistift/Papier 70x50cm 1998
o.T. Bleistift/Papier 70x50cm 1994
o.T. Bleistift/Papier 70x50cm 1995
o.T. Bleistift/Papier je 29,5x21cm 1990
o.T. Bleistift/Papier je 29,5x21cm 1991
Ausstellung Oktogon HfBK Dresden 2019
Foto David Brandt
o.T. Bleistift/Papier je 29,5x21cm 1995
Anmeldung